Ordinær generalforsamling

Ordinær generalforsamling

Herved indkaldes til ordinær generalforsamling i Sejlklubben Snekken, der afholdes:

Torsdag den 6. marts 2014, kl. 19.00

i ungdomsafdelingens lokale.

Dagsordenen er ifølge vedtægterne:

  • Valg af dirigent
  • Bestyrelsens beretning for det forløbne år
  • Behandling af eventuelt indkomne forslag
  • Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til god­kendelse samt budget for det kommende år.
  • Fastsættelse af kontingent
  • Valg af formand (lige årstal)
  • Valg af kasserer (ulige årstal)
  • Valg af den øvrige bestyrelse
  • Valg af 2 revisorer samt 1 revisorsuppleant
  • Eventuelt

Forslag, der ønskes optaget på dagsordenen, skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.

Efter generalforsamlingen er klubben – som sædvanlig – vært ved et par stykker smørrebrød og en øl/vand.

Bestyrelsen.

(Visited 3 times, 1 visits today)