Oplæg til drøftelse på Snekkens Generalforsamling den 2. marts 2017

Oplæg til drøftelse på Snekkens Generalforsamling den 2. marts 2017:

 

Forslag til udvikling af Vordingborg Nordhavn og Sejlklubben Snekken

Baggrund

Sejlklubben Snekken deltager i øjeblikket i et udviklingsprojekt for Vordingborg Nordhavn. Projektet er forankret i Vordingborg Nordhavns havnebestyrelse, som består af repræsentanter fra ro- og kajakklubben, søspejderne, sejlklubben, det sorte pakhus, de erhvervsdrivende og havnemyndigheden.

 

Det hidtidige arbejde med havneprojektet er udelukkende foregået på idéplan. Men flere af idéerne har nu taget så meget form, at vi i Snekkens bestyrelse gerne vil præsentere dem for klubbens medlemmer på generalforsamlingen, så de kan blive drøftet, trykprøvet og eventuelt realiseret.

 

De foreløbige idéer og input til havneprojektet

Ambitionen for havneprojektet er at udvikle det maritime miljø til gavn for havnens foreninger og brugere, byens borgere og erhvervsdrivende, turister og gæstesejlere samt alle andre, der drages af det idylliske miljø, som allerede eksisterer i Nordhavnen.

 

Der er i havnebestyrelsen bred enighed om, at udviklingsplanerne bør indeholde et forslag til en ny sammenhængende havnepromenade, således at havnens gæster kan gå langs vandet hele vejen fra indkørslen ved Havnevej ud til den østlige ende ved ro- og kajakklubben. I dag fremstår havneområdet usammenhængende og nogle steder tillukket, fordi man som fodgænger tvinges væk fra vandet og ud på Nordhavnsvej, når man skal passere den gamle toiletbygning, det nedlagte værft og Snekkens ungdomsafdeling.

 

En ny promenade langs vandet vil gøre det muligt at skabe et mere sammenhængende havnemiljø og åbne hele havneområdet op for havnens brugere og gæster. Havnebestyrelsen har ikke taget stilling til, hvordan en ny havnepromenade kan udformes, men er dog enige om, at den skal falde naturligt ind i det eksisterende autentiske miljø, som kendetegner Nordhavnen.

 

Havnebestyrelsen har også drøftet muligheden for at kunne supplere de eksisterende kulinariske tilbud på havnen med et nyt cafélignende spisested med traditionelle retter henvendt til det brede publikum, som også skal have mulighed for at nyde havnemiljøet over en kop kaffe.

 

I det indledende arbejde med havneprojektet har ro- og kajakklubben udtrykt ønske om at etablere en multibro ud for deres klubhus med nye faciliteter til fx strand og kajakpolo. Ro- og kajakklubben ønsker også at etablere ro- og svømmebaner for enden af broen parallelt med kysten samt bade- og omklædningsfaciliteter for vinterbadere.

 

Tilsvarende har Søspejderne et ønske om at renovere sin hytte og etablere frilufts- og legeredskaber fx klatretårn, svævebane og raftestativ på plænen ved spejderhytten, som kan bruges af alle og inspirere til et aktivt friluftsliv. Søspejderne ønsker også at etablere en ny bådebro med en flydeplatform, som giver børn og unge mulighed for at nå ned til vandet og fiske krabber mm.

 

I Snekkens bestyrelse er vi positivt indstillet over for havnebestyrelsens foreløbige oplæg til havneprojektet og de konkrete input fra ro- og kajakklubben og søspejderne. Vi er også indstillet på, at Snekken skal spille en aktiv rolle i udviklingen af Vordingborg Nordhavn, så vi kan være med til at sætte dagsordenen og præge vores egne fremtidige vilkår og rammer som sejlklub. Vi har derfor i nedenstående formuleret vores forslag til, hvordan Snekken kan sætte sit præg på projektet.

 

Input til havneprojektet fra Snekkens bestyrelse

Hvis projektet skal realiseres, skal det tage udgangspunkt i at synliggøre og styrke de miljøer, som allerede eksisterer på havnen. Æstetik, autenticitet og sammenhængskraft skal være nøgleord i den fremtidige udvikling af Nordhavnen. Vi ser muligheder i at skabe en ny rød tråd for Vordingborg Nordhavn, hvor en tur ned gennem havnen tager udgangspunkt i Danmarks Borgcenters historiske rammer, henover et område med flere attraktive spisesteder – forbi et aktivt sejlsportsmiljø ved sejlklubben – og ned til natur- og friluftsaktiviteterne på det grønne rekreative område ved søspejderne og ro- og kajakklubben.

 

Vordingborg Nordhavn kan kun overleve i kraft af en velfungerende sejlklub – og omvendt afhænger Snekkens mulighed for fastholde og tiltrække nye medlemmer af de faciliteter og det miljø, som havnen kan tilbyde. Det er derfor afgørende, at sejlernes behov – fastliggere såvel som gæstesejlere – indskrives i fremtidsplanerne for havnen. Det indebærer, at projektet i sin videre udformning medtænker følgende:

 

  • Plads til vinteropbevaring af både
  • Faciliteter til bådoptagning
  • Placering af mastekran
  • Etablering af dieselstander – efter nedlukningen af tanken på Masnedø Marinecenter
  • Etablering af sugeanlæg til holdingtanke
  • Opførelse af mere tidsvarende bade- og toiletforhold
  • Hensigtsmæssig placering af affaldscontainere

 

Ud over de basale krav til en ny indretning af havnen, foreslår vi i bestyrelsen, at vi benytter anledningen til at igangsætte planlægning af et nyt klubhus for sejlklubben Snekken. Klubben har pt. en formue på 2,7 mio. kroner. Denne opsparede formue kan komme alle medlemmer til gavn, hvis vi bruger dem på at opføre et nyt klubhus, hvor vi kan samle vores aktiviteter og skabe plads til flere sommer- og vinteraktiviteter og større fælles arrangementer. På nuværende tidspunkt har vi ikke et lokale, som kan rumme større arrangementer. Det har betydet, at vi har måttet etablere venteliste til flere sociale arrangementer.

 

Indretningen af et nyt klubhus bør være fleksibelt, således at alle 330 medlemmers behov så vidt muligt kan tilgodeses, og der løbende bliver mulighed for at rumme nye aktiviteter. Et nyt klubhus kan også give mulighed for, at Snekken kan synliggøre sine aktiviteter og fortælle sin historie, fx om dengang i 1950’erne, da der blev bygget et stort antal Optimist-, OK- og Piratjoller i klubben. Den historie skal man i dag over Storebælt for at få fortalt.

 

Bestyrelsen vil prioritere højt, at et eventuelt nyt klubhus indrettes og placeres således, at det i videst mulig omfang tilgodeser de mange forskellige behov og interesser klubben dækker over. Blandt andet indebærer det, at klubhuset bør placeres således, at ungdomssejlerne fortsat har direkte adgang til roligt farvand i inderhavnen.

 

Bestyrelsen har ikke udviklet et konkret forslag til placering eller indretning af et nyt klubhus. Men visioner og muligheder er blevet diskuteret – og vi ønsker at alle medlemmer får mulighed for at komme med forslag og tanker. Hvis interessen for et nyt klubhus er til stede, påtænker vi således snarest at afholde en åben workshop med denne dagsorden.

 

(Visited 17 times, 1 visits today)