Nordhavnsprojektet

Nordhavnsprojektet i Vordingborg

 

 

“Det er naturen og nærheden til vandet, der gør Vordingborg Kommune til noget specielt. Vi er omgivet af Danmarks længste kyststrækning, hvor familien kan slutte dagen af med at dyppe tæerne i vandet, og sejlerne kan fange vinden tæt inde ved kysten. Nordhavnen ligger lige der, hvor Sjælland er smallest. Det er stedet, hvor familier og aktive mennesker, der holder af vandet, vælger at bo.

Turisterne besøger det nyåbnede Danmarks Borgcenter ved Gåsetårnet, der viser digitale rekonstruktioner af Kong Valdemars Borg i Vordingborg og de nyder efterfølgende godt af vores stolte madkultur, hvor råvarer dyrkes lokalt og restauranterne scorer stjerner.”

Derfor Nordhavnsprojektet!

 

Baggrund:

I mere end et år har repræsentanter fra de sportslige foreninger i Nordhavnen drøftet visioner og ønsker for en fremtidig Nordhavn. Mange mennesker har været involveret undervejs i processen og Nordhavnens bestyrelse har påtaget sig rollen som det koordinerende led.

Vi har i bestyrelsen taget udgangspunkt i Vordingborg Kommunes “Helhedsplan for Vordingborg By” og “Vordingborg Kommunes vision 2030” og vi er klar over, at lokalplanen for Nordhavns-området står foran en revision. Formand og næstformand for Nordhavnens bestyrelse har været til møde med to arkitekter fra Vordingborg Kommunes Tekniske Forvaltning.

Tillige lægger vi os i slipstrømmen af Vordingborg Kommunes projekt “De røde løbere”.

Nordhavnens bestyrelse er gået i tæt samarbejde med Borgcentret om projektet. Vi har tydelige sammenfaldende interesser i udviklingen af området.

Projektet drives af en styregruppe bestående af repræsentanter fra Nordhavnens bestyrelse, formændene for foreningerne i Nordhavnen, havnefogeden samt direktøren for Borgcentret.


Formål :

Vi ønsker

  • at Nordhavnen – i respekt for det eksisterende havnemiljø – gøres attraktivt for flere, det være sig fastliggere, gæstesejlere, borgere, byens øvrige turister og ikke mindst børn og unge mennesker.
  • at Nordhavnens foreninger sammen kan skabe udfoldelse og udfordringer for byens borgere og andre
  • at Nordhavnens restauranter, cafeer og forretninger skaber miljø og stemning, sikrer kvalitet og yder service, der tiltrækker besøgene fra land- som fra søsiden.
  • at Nordhavnen bliver kendt for sin bruger- og publikumsvenlighed
  • at Nordhavnen og Borgcentret i forening kan fortælle og anskueliggøre historien om havnens store betydning som middelalderhavn.
  • at Nordhavnen giver plads til andre erhvervsdrivende, der vil være med til at sikre et kreativt og maritimt miljø

 

Indhold:

Overordnet er det vores ønske, at Nordhavnsområdet ses som en naturlig del af Borgcentret – og omvendt. Uden havn og adgang til havet – ingen borg. Middelalderen er den røde tråd – og det skal ses på havnen.

Det er en overordnet forudsætning i vores projekt, at der skabes synlig og tydelig samhørighed mellem Nordhavnen og Borgcentret. Således skal skiltningen på Nordhavnen følge den linie, der er lagt på Borgcentret og der skal etableres en sti, der går fra Borgcentret og efterfølgende gennemløber hele Nordhavnsområdet og går over i multibroen ved søspejderne og roklubben. “Stien” veksler mellem at være flydebro, bro med panoramaudsigt, multibro og almindelig sti. Det skal være en fortsættelse af Vordingborg Bys projekt RØDE LØBERE og har som formål at lede byens indbyggere og turister helt frem i forreste række til den smukke udsigt, den gode stemning og de mange aktiviteter, der bliver resultatet af vore visioner for Nordhavnen. Og selvfølgelig skal “stien” vise vej – for Nordhavnens gæster – til Borgcentret, Slotstorvet, Panteren, Algade – ja i det hele taget Vordingborg By.

Pælespærringerne skal fremhæves, det udgravede skib fra voldgraven skal udstilles og der skal etableres arbejdende værksteder. Måske kan kopier af det historiske skib sejle rundt i Noret med anløbspladser forskellige steder på Nordhavnen. Spisesteder, grillplads og opholdspladser på havnen kan indrettes under samme tema – i afstemt form. Informationstavler skal fortælle om havnens middelalderhistorie. Dette kan uddybes i et mindre museum – beliggende på havnen.

Havnen får besøg af mange gæster, sejlere, kajakroere og andre. Der har altid været rigtig mange fastliggere. Alle skal have ordentlige forhold lige fra bespisning til bade- og toiletforhold. Det skal være smidigt og fleksibelt at betjene sig af havnens faciliteter som ophaling, rengøring og depotplads mv og vi skal leve op til diverse miljøforskrifter. Det skal være en oplevelse at være på – og at opleve Nordhavnen i Vordingborg.

Man skal kunne færdes sikkert i Nordhavnen – på vandet og på land. Områdets centrale pladser skal kun i nødstilfælde være tilladt for kørende trafik.

 

Multibro:

I den østlige del af havnen etableres en multibro til betjening af roere, søspejdere, svømmere og badegæster. På broen etableres faciliteter til omklædning og bad for outdoor-dyrkere som løbere, vandrere, cykelryttere – og om vinteren til vinterbadere. Der etableres anløbsbroer til robåde, kajakker og kanoer ligesom der på broens yderside gøres plads til sejlere, når det kniber med pladser i den øvrige del af Nordhavnen. Indenfor broen kan der bades fra nyetableret sandstrand på det lave vand. Her ud over skal området tjene til forskellige former for vandsport, kajakpolo, forskellige boldspil, sejlads med fjernstyrede både og andet. Supplerende svømmeundervisning, prøvetagning i særligt indrettede og beskyttede områder og dermed tilvænning til “rigtigt” vand vil bidrage til udvikling af skolernes arbejde med elevernes svømme- og livredningsfærdigheder. Der skabes adgang for handicappede med slisker. Der vil være plads til solbadning på græsarealer, på sandstranden og på dertil indrettede områder på multibroen.

Broens form og figur er endnu ikke fastlagt, men den kunne – set fra oven ligne et skib, med stævnen pegende ud mod Farøbroen. Det vil sige at den ene bro udspringer fra søspejdernes nuværende bro og går i en blød bue mod sydvest, helt ud til kanten af sejlrenden. Den anden bue skulle så starte ved roklubbens broudløb, og buen gå mod nordøst og ud til samme position som tidligere. Dette ville give et beskyttet lege, plaske, spille- rum derimellem.
Bliver broen udført i betonflyde- elementer, vil det samtidig virke bølgebrydende for havnens andre brugere. Dog kan der ikke etableres beton elementer helt inde ved land, da vandstanden er for lille. Der er vi nødt til at etablere broer på pæle som de eksisterende broer.

Der tages løbende prøver af badevandskvaliteten i Nordhavnen i lighed med Vordingborg Kommunes øvrige strande.

I tilknytning til multibroen vil det være nødvendigt med oplagringsplads til diverse redskaber og rekvisitter. Dette skal indtænkes enten i multibroen eller i nær tilknytning til denne – på land.

 

Autocamperparkering:

Umiddelbart bag søspejdernes klubhus indrettes pladser til autocamperparkering i sommerhalvåret – fra april til oktober. For at gøre det yderligere attraktivt kunne installeres vand og el på pladserne og autocampere tilbydes samme forhold som sejlere hvad angår havnens øvrige faciliteter. Autocamperpladserne markeres tydeligt og lægges samlet. Den smukke udsigt, havnens restauranter og cafeer og det maritime miljø i øvrigt vil være tiltrækkende også for den slags turister. Vi forestiller os 5 – 10 pladser.

Muligheder for autocamperparkering på Nordhavnen markedsføres gratis på diverse relevante hjemmesider – og der hersker ingen tvivl om, at der kan indregnes en mærkbar indtægt for havnen. Der opsættes skilte med anvisning om betaling og øvrige vejledninger.

Der skal indtænkes P – pladser for bådejere i sommerhalvåret, hvor centrale pladser på havnen er lukkede for køretøjer. Ligeså skal der etableres mindre plads til begrænset parkering til aflæsning af bagage og andet udstyr til bådene.

I vinterhalvåret anvendes pladserne til bådenes vinteropbevaring.

 

Grill-pladser mv.:

Vi bevæger os nu mod vest og kommer ned på den del af havnen, hvor bådene ligger fortøjret. Det er her, der skal skabes miljø og trivsel for havnens gæster og det er her gæsterne skal mærke, at Nordhavnen byder på fin service i omgivelser, der bærer præg af den tætte beliggenhed til Borgcentret. Her etableres grill-pladser, mulige scener, bålpladser og plankeborde i middelalderlook. Vest for Snekken etableres et længe savnet masteopbevaringsskur, der om sommeren kan anvendes til overdækket grillplads. Området skal iscenesættes. Der skal tænkes historisk – men alligevel tidssvarende og moderne. De erhvervsdrivende cafeer og restauranter mv. skal respektere denne overordnede tænkning, hvor der også stilles krav til æstetik. Det er også iscenesætning at tænke i de besøgendes ønsker om restauranternes udbud.

Det er et mål at “trække” restauranter og cafeer helt frem til vandkanten – i første række og med byens bedste udsigt. Det kan gøres ved etablering af træ-terrasse eller lignende og med overdækning. Mon ikke restauratørerne i fælles interesse kan samarbejde om et sådant projekt.

 

Miljø-krav og service på Nordhavnen:

Der stilles stigende krav til miljøet i de danske havne. I denne henseende er Nordhavnen ikke blandt de fremmeste – og der er god plads til forbedringer. Som det er nu, er det ikke optimalt, når bådene kommer på land og der sker afvaskning af bundmaling.

Der forefindes ikke toilettømningsstation. Dette vil givet på sigt blive et krav for vores virksomhed.

De almindelige badeforhold og toiletforhold for de sejlende kunne være bedre og der er ikke tidssvarende toiletforhold for havnens øvrige gæster – herunder gæster, der besøger spisestederne.

Der er mulighed for ophaling på Nordhavnen. Tendensen er, at man kontakter en vognmand, da det nu må forventes at havnens beddingsvogn og traktor afvikles pga. nedslidning. Når vi taler om visioner for fremtiden bør en større kran indtænkes.

 

 

Ro- og svømmebaner:

Der etableres kombinerede ro-og svømmebaner Noret med start på platform – anlagt ved bro nr. xxxxx Banerne ligger permanent hele sommer-halvåret men tages op om vinteren. Der anlægges 4 baner a`500m med markering for hver 10 m. Til brug for åbent-vand-svømmekonkurrencer udmåles en 4 km lang svømmebane i forlængelse af robanerne. Denne markeres med bøjer – anbefalet af Trygfonden.

Der bygges udsigtsplatform på Oringesiden af Noret til brug for officials og andre.

Når vi har resultaterne af de nødvendige undersøgelser af badevandskvaliteten samt kommunens og kystdirektoratets godkendelse, kan faggruppen gå i gang med den detaljerede planlægning. Mon ikke Kultur- og Fritidsudvalgets puljer – Materialepuljen og Udviklingspuljen er oplagte at søge i denne henseende.

 

Det tidligere bådeværft og sejlklubbens klubhus:

Området ved Sejlklubben Snekkens klubhus og bådeværftet nytænkes, således at havnen åbnes og bliver mere sammenhængende, fra slæbestedet og hen til Det Sorte Pakhus. Det betyder, at man kan gå langs vandet og kajen igennem hele havnen og det vil være en naturlig forlængelse af De Røde Løbere.

Dette kan ske på forskellige måde:

En mulighed:

Ved at nedrive de eksisterende bygninger, dvs. Sejlklubben Snekkens klubhus og værftets bygninger og der på det frilagte område bygges en ny bygning, som kan indeholde et arbejdende museum, hvor der bygges kopier af båden, som er fundet i voldgraven. Desuden kan bygningen indeholde oplysninger om havnens middelalderhistorie og havnens betydning for den daværende østersøregion. I bygningen kan man også forestille sig oplysninger om havnens nyere historie, dvs. fra 1900 tallet. Desuden kan der i samme bygning etableres bade- og toiletfaciliteter for gæstesejlere og andre brugere af havnen. I forbindelse med bygningen kan der etableres en form for udendørs mindre scene, der kan bruges til musik, historiefortælling og andre events. Bebyggelsen skal selvfølgelig udføres således havnens miljø, som en moderne middelalderhavn, bevares.

Man kunne måske få en investor til at bebygge området og efterfølgende indgå en lejeaftale med denne.

Sejlklubben Snekken kan bygge et nyt klubhus i området ved Søspejderne og Roklubben. Man kan måske forstille sig et klubsamarbejde, som vil være til glæde for alle de 3 klubber. Dette gælder i høj grad også i den daglige drift og administration.

En anden mulighed:

Slæbestedet ved bådeværftet fjernes og der etableres kajanlæg fra kajen ved Sejlklubben Snekkens klubhus og hen til kajen ved fiskeforretningen. På den måde åbnes havnen i nogen grad, det vil således være mulige at gå langs kajen gennem hele havnen, som en forlængelse af De Røde Løbere. Sejlklubben Snekkens klubhus bevares som klubhus. Bådeværftet renoveres og ejer tager stilling til hvad bygningen skal bruges til, f.eks. restaurant e. l.

Ved det grønne område mellem bådeværftet og Johns fisk bygges en mindre bygning som kan være arbejdende museum, med at bygge kopi af den båd som er fundet i voldgraven.

 

Shelterplads – og flydende shelter:

I vore visioner indgår også etablering af en shelterplads – omend det ikke er i nær tilknytning til Nordhavnen. Faktisk er det sted vi har fundet i samarbejde med landskabsarkitekten fra Teknisk Forvaltning beliggende mellem Sydhavnen og Nordhavnen. I yderkanten af den gamle losseplads tæt op ad Oringes grund.

Vi ønsker opstillet to sheltere på land med stor bålplads, brændeskur og toiletforhold af en eller anden art. Der skal etableres en anløbsbro til robåde og kajakker og vi sal have to flydende sheltere gerne med bålpladser og i det hele taget plads til ophold.

 

 

 

Kaj Aagaard og Flemming Rasmussen/September 2015

Styregruppen/ 12. oktober 2015

Nordhavnsbestyrelsen den 22. oktober 2015

(Visited 39 times, 1 visits today)