Logbog for Sejlerskoleelver

Læs/udskriv Logbog – klik på Elevhåndbog

Velkommen til Sejlerskolen – Sejlklubben Snekken

Hvis du har lyst til at lære at sejle, så tilbyder Snekken Sejlerskole undervisning i praktisk sejlads.

Sejlerskolens formål

Sejlerskolen tilbyder uddannelser til såvel uøvede som erfarne sejlere for at disse kan erhverve sig de praktiske færdigheder, som gør det muligt at føre et fartøj på sikker og betryggende måde.

Sejlerskolens vision

Sejlerskolen vil uddanne dygtige og sikre sejlere og bibringe eleverne en sejloplevelse, som vil føre dem ind som aktive medlemmer af klubben.

Sejlerskolens målgruppe

Sejlerskolen henvender sig til voksne, der gerne vil lære at sejle eller blive endnu bedre til at sejle for sejl.

Sejlerskolens historie

Sejlerskolen blev startet i 1980 og har således fået mange sømil på loggen.

Undervisningen på sejlerskolen

Sejlerskolen tilbyder en to-årig praktisk sejleruddannelse. Undervisningen forløber over to sæsoner. Der sejles én gang ugentligt i tidsrummet 18:00-21:00. fra start maj til midt i september. Første sæson lærer du det grundlæggende, som giver dig indsigt i sejlads, personlig sikkerhed og sømandskab. Anden sæson indøves det der er nødvendigt for sikker sejlads for sejl. Alle elever skal minimum en gang deltage i en natsejlads, hvor eleven skal vise evne til både at sejle samt navigere båden i mørke.

 

Et hold består som hovedregel af et instruktørteam og 2-3 elever. Da holdet fungerer bedst, hvis alle kommer hver gang, forventer vi en god mødedisciplin til undervisningen. Det er samtidigt vigtigt for den enkelte, at få så meget rutine som muligt.

 

De respektive sejlhold er endvidere ansvarlige for at klargøre båden til næste sæson. Holdets instruktør og båd chefen er behjælpelige med råd og vejledning til, hvordan arbejdet skal udføres, og dette er således en glimrende mulighed for at få erfaring med vedligeholdelse af både.

Teoriundervisning

Den teoretiske uddannelse kan tages på aftenskole i Vordingborg og foregår fra oktober til april. Teorikurset omhandler navigation, søvejsregler og brandbekæmpelse.

Duelighedsbevis

Efter 2 år og ovenstående uddannelse er gennemført, kan du gå til en prøve, hvor du kan erhverve Søfartsstyrelsens duelighedsbevis. Samtidig har du, mod et gebyr, mulighed for at låne sejlerskolens båd og sejle ud på egen hånd. Sejlerskolen stiller ikke krav om, at du erhverver dig Søfartsstyrelsens duelighedsprøve, men vi støtter op om duelighedsprøven og vil kraftigt bede dig om at overveje det, mens du går i sejlerskolen.

 

Duelighedsprøven kan være relevant af flere årsager. Den gør dig bedre rustet til sejlads og sikkerhed, men den kan også give dig kontante fordele som forsikringsrabat og i visse tilfælde kan det være et krav for at få en havneplads eller for at kunne leje en båd.

Sociale aktiviteter

Klubben afholder en række fester og arrangementer i løbet af året. Standerhejsningsfesten finder sted umiddelbart før sæsonstart og giver derfor mulighed for at mød dem, man skal sejle med i den kommende sæson, under hyggelige former. Tilsvarende til standerstrygning uddeles duelighedstegnene til de elever, der har bestået prøverne.

Sejlerskolens ledelse

Sejlerskolen ledes på bestyrelsens vegne af sejlerskoleudvalget, hvis formand udpeges af bestyrelsen, der fungerer som kontaktperson mellem bestyrelse og skoleudvalg.

Skoleudvalget består, ud over formanden, af de instruktører, der har varig funktion i sejlerskolen, samt administrative medlemmer. Sejlerskoleudvalget har ansvaret for:

 1. Inden for de givne rammer at tilstræbe størst mulig kvalitet i uddannelserne,
 2. Søge at opnå passende tilgang af elever til sejlerskolen gennem annoncering og omtale i relevante medier,
 3. Sikre tilgang af instruktører og sørge for nødvendig uddannelse af disse,
 4. Tilrettelægge undervisningsforløb, herunder sejladsdage, og fordeling af elever på uddannelseshold,
 5. Sikre elevernes kontakt til sejlklubbens kasserer med henblik på betaling af kursusafgift,
 6. Indstille og føre elever til delprøve til duelighedsbevis i praktisk sejlads.
 7. Påse, at skolefartøjernes sikkerhedsudstyr, sødygtighed og vedligeholdelse er i orden, samt planlægge skolefartøjernes søsætning og rigning samt optagning, afrigning og vinteropbevaring. Disse opgaver tilstræbes udført af eleverne under ledelse af skoleudvalget.

Sejlerskolens økonomi

Skoleudvalget udarbejder budget for sejlerskolens virksomhed og indstiller inden den 1. november det kommende års budget til bestyrelsens godkendelse. Oversigt med kursusafgifter er en del af budgettet.

Sejlerskolens fartøjer

Sejlklubben Snekkens fartøjer, der opfylder kravene til de udbudte uddannelser og som i øvrigt må anses for tidssvarende, stilles til rådighed for sejlerskolen. Ved sejlads for sejlerskolen skal instruktøren have mindst duelighedsbevis og/ eller være godkendt af skoleudvalget.

Elevernes pligter og rettigheder

Eleverne skal (pligter):

 • Være aktive medlem af SSV.
 • Af hensyn til de øvrige deltagere på holdet møde op til alle undervisningssektioner. (holdsamarbejde)
 • Melde afbud i god tid til instruktøren, hvis du alligevel er forhindret i at møde op til en undervisningssektion. Ved gentagne afbud kan ledelsen i sejlerskolen vurdere, om du optager en plads for en anden elev og kan derfor bede dig om at forlade sejlerskolen.
 • Deltage i forårsklargøring af skolebåden som en obligatorisk del af pensum.
 • Deltage i landsætning og efterårsklargøring af skolebåden som en obligatorisk del af pensum.
 • Deltage i henholdsvis til- og afrigning af skolebåden før og efter sejladser som en obligatorisk del af pensum.

 

Elverne kan (rettigheder):

 • Benytte sejlklubbens faciliteter efter gældende regler.
 • Mod depositum få udleveret en nøgle til klubbens lokaler.
 • Deltage i alle klubbens fælles aktiviteter herunder fester m.m.
 • Modtage klubbladet Pæleormen.
 • Tilmelde sig klubbens mailservice.
 

Lektionsplan

Eleven sætter X de dage hvor lektionerne øves.

Instruktøren underskriver i feltet ”godkendt af”, når eleven har opnået duelighedsniveau.

Lektionsplan

Sejlerskolen ønsker dig

god vind og mange gode oplevelser

i dit fremtidige sejlerliv…

 

 

Husk styrken ligger i roen og omtanken !

(Visited 112 times, 1 visits today)