Klubhus

Tilsyn med klubhuset udføres af:
Bo Ejlersen tlf. 30 34 56 58

Book klubhuset her:
boejlersen@gmail.com

Se om det er lagt på Kalenderen

 

Bemærk der er indført røgfrit klubhus…..
Dannebrog, der passer til flagstang på terrassen ved klubhuset, forefindes i pokalskabets nederste skuffe.

Til ungdomshuset er tilknyttet tilsynsførende. De tilsynsførende har ansvar for udlejning og rengøring af huset, samt tilsyn med huset, og husets inventar.
 • Alle henstillinger og påbud fra de tilsynsførende, skal straks efterkommes.
 • De tilsynsførende har direkte reference til SSV’s formand/næstformand.
Leje af ungdomshuset’ s 1.sal – Politik:

.Brugen af lokalet prioriteres således:

 1.  Ungdomsafdelingen
 2.  Sejlklubbens bestyrelse og udvalg
 3.  Udleje til sejlklubbens aktive seniormedlemmer (min. alder 20 år) hvor formålet har relation til medlemmet eller dennes husstand, f.eks. egen, hustrus eller børns fødselsdag, konfirmationer, svendegilde o.l.
 4.  Udleje til sejlklubbens aktive seniormedlemmer (min. alder 20 år) hvor formålet er andet end nævnt under pkt. 3. Det er en betingelse, at det aktive medlem selv deltager.
 5.  Lån /udleje til andre aktiviteter, f.eks. andre sejlklubber, eller organisationer med søsportslige formål.Og det betyder, at der ikke er almindelig adgang for medlemmerne.
  Årsag:I aftalen med kommunen er anført, at huset er et klubhus for klubbens ungdomsafdeling,At når det som sådan er et ungdomshus, falder det ind under de regler, der gælder for kommunens tilskud til aktiviteter, drift og vedligeholdelse. Dette er ikke en uvæsentlig faktor for klubbens økonomi.Vi beder medlemmerne respektere dette, da vi ellers kan risikere at kommunetilskuddet falder væk, eller reduceres til næsten ingenting.

Praktiske regler:

.

 1.  I maj – juni – juli og august måned kan lokalet ikke lejes ud til private arrangementer.
 2. De fire måneder er forbeholdt SSV arrangementer og almindeligt sommerklubliv.
 3. Huset kan ikke lejes nytårsaften.
 4. Private arrangementer resten af året kræver mindst 1 års forudgående aktivt senior medlemskab af SSV.
 5. Arrangementet må ikke have karakter af ”periodevis arrangementer” – f.eks. danseundervisning hver 14 dag eller lignende.
 6. SSV arrangementer, har hele året fortrinsret frem for private arrangementer.
 7. SSV udarbejder årets kalender senest d. 31. marts og denne kalender indeholder årets datoer hvor SSV skal bruge lokalet. Herefter kan man som klubmedlem reservere en dato til et privat arrangement i perioden 1. september til 30. april. Man kan ikke reservere flere år ud i fremtiden.
 8. Såfremt der ved starten af reservationsperioden (når klubbens kalender er lagt på hjemmesiden) er flere, der har ønsker om leje af klublokalet en bestemt dag, trækkes der lod den femte dag, efter klubbens kalender er lagt på hjemmesiden.
 9. Rækkefølgen prioriteres som nævnt under politik.
 10. Lokalet lånes ud efter princippet: ”Først til Mølle”. Det betyder, at når leje og depositum er betalt, vil lokalet blive reserveret i kalenderen på hjemmesiden.
 11. Lokalet kan kun lejes for en dag pr. arrangement. Det er dog legalt også at leje lokalet dagen efter arrangementet således, at der er mere ro og tid til oprydning, rengøring m.m. – Det koster også leje 1000 kr. for denne dag, se pkt. 12. Lejer man således lokalet i to på hinanden følgende dage, koster det lejen 2.000 kr. samt et depositum på 500 kr.
 12. Det koster 1.000 kr. i lejeafgift + 500 kr. i depositum. Beløbet i alt 1.500 kr. indbetales på klubbens konto i
  Nordea, reg. Nr. 0040, kontonr. 0550 451 050.
 13. Lokalet skal af lejeren efterlades udluftet og rengjort (se i øvrigt husorden i lokalet). Umiddelbart efter at huset har været udlejet, kontrollerer den tilsynsførende om lokalet, herunder rengøringen er i orden. – Er dette i orden tilbagebetales depositum 500 kr. til lejeren senest 14 dage efter lejedatoen.
 14. Er lokalet, herunder rengøringen ikke i orden, iværksætter den tilsynsførende uden varsel den nødvendige rengøring m.m. og depositum udbetales ikke!
 15. Såfremt et privat arrangement af forskellige årsager må aflyses, tilbagebetales indbetalt leje og depositum. Dog udbetales lejen på 1000 kr. ikke såfremt aflysningen modtages af SSV senere end en uge frem til den aftalte lejedato.
 16. Alle uregelmæssigheder vedr. lokalet skal af lejer straks meldes til de tilsynsførende.
 17. Ødelagt inventar forvoldt af lejer, skal erstattes af lejer, evt. ved modregning i depositum.
 18. Bestyrelsen i SSV kan i helt ekstraordinære tilfælde fravige ovenstående regler, og skal i sådanne tilfælde straks informere alle berørte parter.
 19. Alle fortolkningsspørgsmål vedr. ovenstående regler afgøres af SSV’s formand/næstformand og/eller bestyrelse.

Bemærk:

.

At Sejlklubbens indtjening ved udlejningen er ret begrænset, da der skal tages hensyn til forbrugsafgifterne og slid på lokalet m.m.
Selvom lejen d.16.1.14 er forhøjet til 1.000 bør udlejningen stadig betragtes som et medlemsgode.
I månederne september og oktober benyttes lokalet af ungdomsafdelingens medlemmer, og lokalet kan derfor ikke forventes at være i toprengjort stand. Der kompenseres ikke herfor. Det er op til lejerne at kontrollere, om lokalet er i passende stand ved lejemålets påbegyndelse og i givet fald selv at drage omsorg for, at lokalet er i passende stand til arrangementet.
Dette ændrer ikke noget på, at lokalet skal afleveres i rengjort stand som nævnt overfor.
Vedtaget af bestyrelsen d. 27.4.2010
SSV`s bestyrelse reviderer løbende reglerne.
——————–
Lokaleoplysninger:
16.4.18 er der indkøbt nye krus, vinglas m.m. og ryddet op i skabe og skuffer.
Der forefindes således:
64 kaffekrus
64 flade tallerkener
69 desserttallerkener
68 dybe tallerkener
6 små skåle
78 rødvinsglas
55 vandglas
70 bestik (kniv, gaffel, ske, teske)
endvidere står der 63 dessertvinglas på lager, der kan rekvireres, hvis behov opstår.
Lokalet kan rumme ca. 50 spisende gæster.
.
Ungdomshus 1 Ungdomshus 2 Ungdomshus 3 Ungdomshus 4 Ungdomshus 5 Ungdomshus 6
(Visited 56 times, 4 visits today)