Klub vedtægter

VEDTÆGTER for

 

SEJLKLUBBEN

SNEKKEN

VORDINGBORG

 

 

§ 1 Klubbens hjemsted

Foreningens navn er Sejlklubben SNEKKEN Vordingborg (for­kortes til SSV).

Klubbens hjemsted er Vordingborg.

 

§ 2 Klubbens formål

Klubbens formål er:

at varetage medlemmernes interesser ved udøvelse af lystsejlads, såvel med sejl som motor,

at søge medlem­mernes kendskab til navigation og godt sømandskab styrket

At fremme sammenholdet mellem medlemmerne.

 

§ 3 Medlemskab af organisation

Klubben er medlem af Dansk Sejlunion og er undergivet dennes vedtægter og bestemmelser.

 

Stk. 2. Bestyrelsen kan træffe beslutning om tilslutningen af klubben til andre organisationer som findes i overensstemmelse med medlemmernes interesser ved udøvelse af lystsejlads.

 

§ 4 OPTAGELSE AF MEDLEMMER

Som aktivt eller passivt medlem af seniorafdelingen kan be­styrelsen optage enhver, der er fyldt 18 år og som ved indmeldelsen tilslutter sig foreningens formål. Ejere eller medejere af fartøjer kan kun optages som aktive. Et aktivt medlemskab indbefatter om ønsket, udover den, der tegner medlemskabet, medlemsrettigheder og pligter i henhold til lovene, også ægtefælle og børn. Den person, der deltager aktivt i ungdoms- eller surfafdelingen, skal være særskilt medlem.

 

Stk. 2. Som aktivt medlem af ungdomsafdelingen kan be­styrelsen optage enhver i alderen op til 20 år.  Optagelse af umyndige som medlemmer af klubben kræver skriftligt samtykke fra foræl­dre/værge. Ejere eller medejere af fartøjer kan kun optages som aktive.

 

Stk. 3. Optagelse i foreningen sker ved henvendelse til bestyrelsen, der kun kan nægte optagelse, hvis 2/3 af bestyrelsens medlemmer stemmer herfor. I tilfælde af nægtelse kan den optagelsessøgende begære spørgsmålet forelagt for den følgende generalforsamling.

 

Stk. 4. Bestyrelsen kan beslutte at udnævne æresmedlemmer. Til æresmedlem kan udnævnes medlemmer, der har gjort en særlig indsats for klubben. Æresmedlemmer har de samme rettigheder som aktive medlemmer.

 

§5 KONTINGENT

Klubbens kontingent fastsættes for ét år ad gangen på den ordi­nære generalforsam­ling.

Kontingentet fastsættes særskilt for:

Aktive seniorer

Passive seniorer

Aktive juniorer

 

Stk. 2. Den person, der deltager aktivt i ungdomsafdelingen, skal betale særskilt kontingent som aktiv junior.

Stk. 3. Kontingentet opkræves helårsvis forud for alle medlemmer.

Stk. 4.  Æresmedlemmer er kontingentfri

 

§ 6 UDMEL­DELSE – EKSKLUSI­ON

Til gyldig udmeldelse kræves, at den sker skriftligt til klubben med mindst 14 dages varsel, og at det pågældende medlem har betalt sit kontingent til klubben frem til den dag, hvorfra udmeldelsen har virkning. Medlemmet har krav på en skriftlig bekræftelse.

 

Stk. 2. Når et medlem er i kontingentrestance udover 2 måneder, kan bestyrelsen med mindst 8 dages skriftligt varsel ekskludere vedkommen­de.

 

Stk. 3. Ingen, der er udelukket på grund af kontingentrestance, kan optages på ny som medlem af klubben, før vedkommende har betalt sin gæld til klubben.

 

Stk. 4. I øvrigt kan bestyrelsen ekskludere et medlem, når særlige forhold giver anledning dertil. Bestyrelsens beslutning herom kræver dog, at mindst 2/3 af bestyrelsens medlemmer har stemt for eks­klusionen.

 

Stk. 5. Medlemmet skal, inden bestyrelsen træffer sin afgørelse, have haft lejlighed til at fremføre sit forsvar, og han kan kræve at spørgsmålet om eksklusion afgøres på den førstkommende ordinære generalforsamling. I alle tilfælde, hvor en eksklusion skal be­handles på en generalforsamling, har vedkommende medlem krav på at få meddelelse herom senest 3 døgn, før generalforsamlin­gen afholdes, ligesom han har adgang til denne med ret til at for­svare sig. Spørgsmålet om eksklusion skal optages som et særskilt punkt på dagsor­denen.

 

Stk. 6. Generalforsamlingens beslutning om eksklusion kræver samme majoritet, som ved ændring af klubbens vedtægter, jfr. § 15.

 

Stk. 7. Et medlem, der er ekskluderet i henhold til en generalforsam­lingsbe­slutning, kan kun optages som medlem ved en ny general­forsamlingsbe­slutning. Her kræves samme majoritet som ved beslutning om eksklusion.

 

Stk. 8. Ved udmeldelse eller eksklusion ydes ikke refusion for kontingent, pladsleje eller andre medlemsydelser.

 

Stk. 9. Intet medlem kan ved udtræden, det være sig udmeldelse eller eksklusion gøre krav på nogen del af foreningens formue.

 

§ 7 ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Generalforsamlingen er med de indskrænkninger, som disse ved­tægter foreskriver, den højeste myndighed i alle klubbens an­liggender.

 

Stk. 2. Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år i marts måned. Medlemmerne indkaldes med mindst 3 ugers varsel ved e-mail, bekendtgørelse på klubbens hjemmeside og opslag i klublokalet.

 

Stk. 3. Senest 8 dage før generalforsam­lingen bekendtgøres dagsordenen på samme måde som i stk. 2 anført. Forslag, der ønskes optaget på dagsordenen, skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.

 

Stk. 4. Hvert aktivt medlemskab – såvel som juniores, der er fyldt 19 år – som har været medlem af klubben i de sidste 3 måneder før generalforsam­lingen, har én stemme. Passive medlemmer har ingen stemmeret. Stemmeret kan kun udøves ved personligt fremmøde.

 

§ 8 DA­G­SOR­DEN

Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal omfatte følgende punkter:

 

 • Valg af dirigent
 • Bestyrelsens beretning for det forløbne år
 • Behandling af eventuelt indkomne forslag
 • Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til god­kendelse samt budget for det kommende år.
 • Fastsættelse af kontingent
 • Valg af formand (lige årstal)
 • Valg af kasserer (ulige årstal)
 • Valg af den øvrige bestyrelse
 • Valg af 2 revisorer samt 1 revisorsuppleant
 • Eventuelt

 

§ 9 GENERALFORSAMLINGENS LEDELSE M.V.

Generalforsamlingen vælger sin dirigent, der ikke må være medlem af bestyrelsen, til at lede forhandlingerne.

 

Stk. 2. Generalforsamlingens beslutninger træffes ved simpelt stemme­flertal, jfr. dog § 6, stk. 6 og 7, § 15 og § 16, stk. 1. Dirigenten bestemmer af­stem­ningsmåden. Dog skal der på begæring fra 3 stemme­berettigede medlemmer ske skriftlig afstemning, ligesom alle afstem­ninger om eksklusion skal foregå skriftligt.

 

Stk. 3. Generalforsamlingens beslutninger indføres i en protokol, hvori også et referat af forhandlingerne optages i det omfang, diri­genten bestemmer.

 

§ 10 EKSTRAORDINÆR GENERAL-FORSAMLING

Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af be­styrelsen og skal indkaldes, når mindst 25 stemmeberettigede medlemmer skriftligt stiller krav herom til bestyrelsen. I sidst­nævnte tilfælde skal generalforsamlin­gen afholdes senest 1 måned efter, at begæringen er fremsat overfor bestyrelsen med op­lysning om det emne, der ønskes behandlet.

 

Stk. 2. Ekstraordinær generalforsamling indkaldes med et varsel på mindst 14 dage og med angivelse af dagsorden. Indkaldelsen sker som i § 7 stk. 2 anført..

 

§ 11 BESTYRELSE – VALG

Bestyrelsen er klubbens daglige ledelse og repræsenterer klub­ben i alle forhold.

De vedtagne beslutninger og foretagne hand­linger forpligter klubben i henhold til lovene.

 

Stk. 2. Foreningens arbejde ledes af en bestyrelse, der dels består af den på generalforsamlingen valgte formand og kasserer, dels af de personer, der på generalforsamlingen er valgt til formænd for de nedennævnte stående udvalg. Klubformanden og kassereren vælges for 2 år ad gangen og således at formanden afgår på lige år, medens kassereren afgår på ulige år. Øvrige valg sker for ét år ad gangen. Valgbare til bestyrelsen er alle aktive medlemmer, som er fyldt 18 år.

Stk. 3. Formanden og kassereren vælges ved særlig afstemning. Genvalg kan finde sted. Generalforsamlingen fastsætter et vederlag til kassereren.

 

Stk. 4. Bestyrelsen udarbejder en organisationsplan, hvori skal indgå følgende udvalg:

 • Havne-og Bygningsudvalg
 • Ungdomsudvalg.
 • Bladudvalg
 • Aktivitets- og festudvalg
 • Kapsejladsudvalg
 • Sejlerskoleudvalg
 • Motorbådsudvalg

 

Stk. 5. Hvis der på en generalforsamling ikke bliver valgt et bestyrelsesmedlem til formand for et af de anførte udvalg, kan bestyrelsen vælge enten at lade det pågældende udvalg nedlægge, eller at lade det bestå, selvom formanden ikke er bestyrelsesmedlem. Udover de anførte udvalg kan bestyrelsen efter behov nedsætte yderligere udvalg. Formanden for disse indtræder ikke som bestyrelsesmedlem.

 

Stk. 6. Formanden for hvert af ovenstående udvalg udpeger umiddelbart efter de er valgt, det antal medlemmer af udvalget de finder er fornødent. Valget gælder frem til næste ordinære generalforsamling.

 

Stk. 7. Bestyrelsesmøder afholdes, når formanden finder det nødvendigt eller hensigtsmæssigt, samt når mindst 4 bestyrelsesmedlemmer forlanger det.

 

§ 12 KONSTITUERING – TEGNINGSRET

Bestyrelsen konstituerer sig snarest – dog senest inden 14 dage – efter generalforsam­lingen på et bestyrelsesmøde, med næstformand og sekretær.

 

Stk. 2. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

 

Stk. 3. Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af dens medlem­mer, hvoriblandt formanden eller næstformanden, er til stede, jfr. dog § 6, stk. 4.

 

Stk..4. I formandens forfald indtræder næstformanden i hans sted.

 

Stk. 5. Over bestyrelsens forhandlinger føres en protokol.

 

Stk. 6. Klubben tegnes af formanden. Ved økonomiske dispositioner kræves dog underskrift af såvel formanden som kas­sereren. I alle sager, der angår køb, salg eller pantsætning af fast ejendom / løsøre, tegnes klubben af formanden, næstfor­manden og kas­sereren i forening.

 

Stk. 7. Klubben hæfter kun for sine forpligtelser med den foreningen til enhver tid hørende formue.

Det påhviler således ikke foreningens medlemmer eller bestyrelsen nogen personlig hæftelse.

 

§ 13 REGNSKAB

Klubbens regnskabsår er kalenderåret.

 

Stk. 2. Bestyrelsen skal inden den 1. februar afgive driftsregnskab for det foregående år og status pr. den 31. december til revisorerne.

 

Stk. 3. Driftsregnskab og status forelægges den ordinære generalfor­samling til godkendelse og skal være forsynet med revisorernes påtegning.

 

Stk. 4. Driftsregnskab og status bekendtgøres for klubbens med­lemmer senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse.

 

§ 14 REVISION

På den ordinære generalforsamling vælges for ét år ad gangen 2 revisorer og 1 revisorsuppleant, jfr. § 8.

 

Stk. 2. Revisorer skal hvert år i februar gennemgå det samlede regnskab og påse, at beholdningerne er til stede. Driftsregnskab og status forsynes med påtegning. Hver af revisorerne har til enhver tid adgang til at efterse regnskab og beholdninger.

 

§ 15 VEDTÆGTSÆNDRINGER

Ændringer af vedtægten kan ske på enhver generalforsamling, når 2/3 af medlemmerne er til stede på generalforsamlingen, og at forslaget vedtages med 2/3 af de afgivne stemmer.

Hvis der ikke på generalforsamlingen er 2/3 af foreningens medlemmer til stede, men 2/3 af de afgivne stemmer har stemt for forslaget, indkaldes snarest muligt en ny generalforsamling, hvor forslaget kan vedtages med 2/3 af de afgivne stemmer uden hensyn til hvor mange medlemmer, der er mødt.

 

§ 16 KLUBBENS OPLØSNING

Bestemmelse om klubbens opløsning kan kun tages på en i dette øjemed særlig indkaldt ekstraordinær generalforsamling. Til dennes beslutnings­dygtighed kræves, at mindst 1/2 af klubbens stemmeberettigede medlemmer er til stede, og til forslagets vedtagelse kræves, at mindst 3/4 af de afgivne stemmer er for forslaget.

 

Stk. 2. Opnås sådant flertal på en generalforsamling, der ikke er be­slutnings­dygtig, indkaldes til en ny generalforsamling, hvor beslutning kan træffes med ovennævnte stemmeflerhed, uanset hvilket antal stemme­berettigede medlemmer der er til stede.

 

Stk. 3. På generalforsamlingen skal samtidig træffes bestemmelse om, hvorledes der skal forholdes med klubbens formue, herunder fast ejendom og løsøre, dog er simpelt stemmeflertal her tilstræk­keligt.

 

Stk. 4. I tilfælde af klubbens opløsning skal den formue, der er i behold, anvendes til ideelle, søsportslige formål.

 

Disse vedtægter er besluttet på den ordinære generalforsamling den 28/11 – 2002 og på den ekstraordinære generalforsamling den 6. marts 2003.

Ændringerne i indkaldelsesmåden, jfr. §7 Stk. 2 og 3, §10 Stk. 2 og udvalgsændringerne jfr. § 11, Stk. 4, er vedtaget på den ekstraordinære generalforsamling d. 7.3.2013

(11 besøgende i år, 1 besøgende i dag)